Strona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tarnowskich Górach

Szkoła Podstawowa nr 16

Szkoła w Pniowcu została założona w1882 r. Początkowo była to szkoła niemiecka. W roku 1892 rozpoczęto budowę obiektu szkolnego. Budowa była finansowana z pieniędzy okolicznych gmin oraz indywidualnych sponsorów. 16.IV.1898 roku poświęcono ją, dalej wykonano boisko i posadzono drzewka. Rok później postawiono krzyż obok szkoły. Po zakończeniu I wojny światowej szkołę przejęli Polacy. Dzieci uczyło 2-3 nauczycieli w czterech oddziałach. Szkoła liczyła około 160 180 uczniów. Lata międzywojenne charakteryzują się dużą aktywnością Szkoły. W tym czasie powstaje Komitet Opieki nad ubogą dziatwą Pniowca. Organizował on zabawy karnawałowe, przedstawienia, z których dochód przeznaczono na pomoc biednym dzieciom i szkole. 27 września 1938 roku rozpoczęto prace nad przebudową i rozbudową szkoły. W tym czasie nauka była prowadzona w restauracji p. Hakuby (dzisiejsza szwalnia) i p. Burzyka (dzisiaj dom p. Halemby). Prace ukończono 3 grudnia 1940 roku. W stanie surowym znowu została szkoła przekazana Niemcom.
Po II wojnie światowej lekcje rozpoczęły się już w roku szkolnym 1944/45. Przez rok kierownikiem Szkoły był Bolesław Darasz. Później przez ponad 20 lat kierował szkołą Nikodem Kuna. 16 kwietnia 1945 roku uruchomiono przedszkole, a 2 maja 1946 roku bibliotekę szkolną. Była to już szkoła VII-oddziałowa. Latem w szkole organizowano kolonie letnie dla dzieci z Cieszyna i Chybia. Pomimo powojennej biedy organizowano wycieczki szkolne. W 1950r. nastąpiła elektryfikacja Pniowca. W związku z tym w Szkole przeprowadzone były stosowne remonty, zainstalowano lampy. W 1959 zakupiono do Szkoły telewizor. Dwa lata później w Pniowcu wykopano studnię głębinową a w Szkole powstały toalety.
Dyrektorami Szkoły byli kolejno:Kazimierz Zakrzewski, Maria Bracik, Ewa Anisimowicz, Henryk Lebek, Maria Bracik, Henryk Lebek, Lidia Dziechciarczyk oraz Monika Nowak, która jest dyrektorem już trzecią kadencję.
Pod koniec lat 70-tych szkołę wyposażono w instalację centralnego ogrzewania. W latach 90-tych wymieniono dachówki na dachu obiektu oraz okna. Pomieszczenia szkolne są na bieżąco malowane i remontowane. W 1999r. przeniesiono do Szkoły Filię Biblioteki Miejskiej w Tarnowskich Górach. W ubiegłym roku Szkoła wzbogaciła się o pracownię komputerową.
Szkoła pełni rolę instytucji środowiskowej. Po wprowadzeniu reformy, tj. od 1999 roku stała się szkołą 6-cio oddziałową.
Szkoła posiada:
- dobrze wyposażone sale lekcyjne,
- pracownię komputerową,
- małą salę gimnastyczną,
- zaplecze sportowo-rekreacyjne (2 boiska),
- bibliotekę z czytelnią,
- stołówkę dla uczniów, którym obiady finansuje MOPS.
Szkoła gwarantuje:
- wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną dbającą o wszechstronny rozwój ucznia poprzez nieustanne wzbogacanie swojego warsztatu pracy,
- naukę języka angielskiego, już od III klasy,
- zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- zajęcia pozalekcyjne,
- indywidualne konsultacje z uczniem i rodzicem,
- urozmaicone obiady.
Walory szkoły:
- wysoki poziom nauczania,
- sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych,
- bezpieczna Szkoła,
- wzajemne zaufanie i szacunek,
- bardzo dobra współpraca z rodzicami,
- rodzinna atmosfera w pracy,
- duże zaangażowanie szkoły w tworzeniu życia lokalnego,
- organizowanie imprez o charakterze regionalnym,
- promowanie zdrowego trybu życia i podnoszenie sprawności fizycznej poprzez wykorzystanie walorów środowiska,
- wycieczki rowerowe i krajoznawcze.
Zajęcia pozalekcyjne:
- Regionalizm,
- Kółko informatyczne,
- Kółko artystyczne,
- zajęcia sportowe w SKS.